Lielai daļai sabiedrības nozīmīgu lomu personības attīstībā ieņem izvēlētā universitāte un studiju laikā pieņemtie lēmumi. Absolventu asociācijas ir platforma, kurā turpināt realizēt piederību savai Alma mater, ieguldot tās attīstībā un vairojot sava diploma vērtību. Sarunā par absolventu iesaisti universitātes attīstībā piedalās trīs lielāko Latvijas universitāšu absolventu organizāciju vadītāji – Dins Šmits (Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācija), Mārtiņš Brencis (Latvijas Universitātes Absolventu klubs), Enno Ence (Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija).

Citur Eiropā absolventu asociācijas un to tradīcijas ir vairāku gadsimtu senas. Kā tās ir veidojušās Latvijā?

Mārtiņš Brencis: Bijušo studentu nokļūšana absolventu asociācijās visā pasaulē ir dabisks un organizēts process. Uzskatu, ka arī Latvijas sabiedrība lēnām un pakāpeniski tuvojas tam Rietumu sabiedrības modelim, kas domā ne tikai par savu personīgo ieguvumu, bet arī par ilgtermiņa ieguldījumu savā un līdzcilvēku labklājībā. Mūža organizāciju, tostarp absolventu asociāciju, izveide un attīstība ir ilgstošs process, it sevišķi tik konservatīvās organizācijās kā universitātes, un prasa pacietību un mērķtiecīgu darbu. Latvijas Universitātes Absolventu kluba izveidošanas idejas pamatā bija sajūta, ka LU diplomam piemīt ne tikai studijās iegūtās zināšanas, bet arī pievienotā vērtība – studijās iegūtie draugi, iepazītie studiju biedri, kontakti ar mācībspēkiem un ar LU vadību.

Dins Šmits: Absolventi var universitātei ziedot savu laiku un enerģiju, iesaistoties projektos, atbalstot studējošos ar savu pieredzi un padomu, kā arī materiāli ziedojot projektiem. Ieguvums ir gan emocionāls, gan praktisks – kontakti ar universitāti un citiem absolventiem, labākas iespējas mācīties tālāk un aizraujošus pasākumus. Varam gūt, atrodoties lieliskā un augsti intelektuālā sabiedrībā. Arī caur došanu otram mēs patiesībā visvairāk iegūstam paši.

Enno Ence: Studentam, pabeidzot universitāti un dodoties darba dzīvē, absolventu asociācija ir vieta, kur atgriezties. Tā ir vieta, kur notiek atgriezeniskā saite starp absolventiem un universitāti kā organizāciju, kas var sniegt labas iespējas biznesa attīstībai.

Ko Latvijas valstij nozīmē absolventu iesaistīšanās valsts universitāšu attīstībā?

D. Šmits: Neskaitāmi pētījumi ir pierādījuši, ka sabiedrības attīstību un labklājību nosaka divi galvenie faktori – veselība un izglītība. Latvijas universitāšu panākumi visos mērījumos, kādi tām tiek uzstādīti, ir imperatīvi, lai Latvija attīstītos un kļūtu labklājīgāka. Universitāšu veiktspēja ir visas sabiedrības interesēs. Svarīgais jautājums ir – kā panākt, lai nosauktās sabiedrības intereses tiktu realizētas. Procesā iesaistītos var nosacīti dalīt divās grupās – iekšējie un ārējie spēki. Iekšējie spēki ir universitātes saime ar tās koleģiāliem lemšanas orgāniem un akadēmisko neatkarību, kas ļauj attīstīties izcilām zinātnes personībām, realizēt universitātes īpašās prasmes un pieredzi, kas attiecīgo universitāti padara veiksmīgu un ļauj sasniegt zinātniskos un pedagoģiskos rezultātus. Ārējie spēki ir tie, kas universitāti ievirza visai sabiedrībai vajadzīgā virzienā, izmantojot  politiskas un kopējas koleģiālas pārvaldības struktūras. Absolventu asociācijas var uzskatīt par zināma veida tiltu, apvienojumu starp abiem spēkiem. Tajās darbojas universitātes absolventi, cilvēki, kuri ir paši pieredzējuši notiekošo universitātē, un viņu interesēs ir, lai universitāte kļūst izcilāka, ar labāku slavu, jo tas vairo viņu karjeras iespējas. Vienlaikus, cilvēki, kuri ir aktīvi absolventu asociācijās, pārstāv arī ārējo vidi – viņi vada savu ikdienu ārpus universitātes, kur pastāv reālās dzīves un neatkarīgā viedokļa priekšrocība. Savukārt, fakts, ka asociācijas biedri iegulda savu laiku un citus resursus asociācijas aktivitātēs, norāda, ka viņiem ir svarīga universitātes attīstība un viņi ir gatavi tajā brīvprātīgi ieguldīt. Nabassaite ar savu universitāti nekad netiek pārrauta līdz galam, tādēļ domāju, ka absolventu asociāciju iesaistīšanās universitāšu attīstībā ir neaizstājama.

M. Brencis: Latvijas Universitātes Absolventu klubs darbības nozīme un jēga ir rosināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas izmaiņas izcilai izglītībai Latvijas Universitātē. Mēs ticam, ka Latvijas Universitātes absolventu pieredze un redzējums var šim mērķim palīdzēt. Zināms, ka Torņkalnā top pavisam jauna Latvijas Universitāte, proti, Dabaszinātņu centrs ar jau uzbūvētajām divām ēkām – Dabas māju, Zinātnes māju. Līdz 2023.gadam plānots uzbūvēt Rakstu māju, kā arī turpināt attīstīt apkārtnes teritoriju. Latvijas Universitātes Absolventu klubs uzskata, ka attīstot pieejamo infrastruktūru vienlaikus ir jādomā arī par ieguldījumiem cilvēkresursos – ilgtspējīgām izmaiņām studiju procesa pilnveidē, augstskolas pārvaldībā, starptautiskajā sadarbībā un izciliem zinātnes sasniegumiem.  Tādējādi no absolventu iesaistīšanās valsts universitāšu attīstībā iegūst ne tikai topošie studenti, zinātnieki, pasniedzēji, bet visa sabiedrība kopumā: universitātes kļūst par plašākām platformām sadarbībai, lai radītu zināšanas, vērtības un kapitālu, un sabiedrība iegūst zinošākus cilvēkus.

Kā Jūs redzat absolventu asociāciju attīstības perspektīvas nākotnē? Kādu lēmumu pieņemšanā, Jūsuprāt, ir jāņem vērā absolventu viedoklis?

E. Ence: Latvijā augstākās izglītības absolventu kustības un organizācijas pastāv salīdzinoši nesen, līdz ar to, lai arī tās jau praktiski darbojas un pastāv, tām ir nemitīgi jāpilnveidojas. Nākotnes perspektīvai ir svarīga iezīme celt absolvētās universitātes vērtību, jo, uzlabojoties universitātes prestižam, tiek arī augstāk novērtēts absolventa iegūtais diploms. Un tas būs iespējams, ja ikviena universitāte ieklausīsies savu absolventu viedokļos gan attiecībā uz studiju kvalitāti, administrācijas darbu, universitātes tēlu publiskajā telpā un tās ietekmi augstākās izglītības politiskajos procesos. Tostarp izglītības politikas dienas kārtībā būtu nepieciešams aktualizēt jautājumu par atbilstoša finansējuma nodrošināšanas nepieciešamību augstākās izglītības, pētniecības, valorizācijas un zinātnes attīstībai.

M. Brencis: Ja runā par šobrīd aktuālo jautājumu par pārmaiņām augstskolu pārvaldībā, absolventu iesaiste ir loģiska un dabiska, un absolventu organizāciju darbības lauciņš ir tik plašs, cik to ļauj tā brīža resursi un iespējas. Absolventu organizācijas ir vieta un veids, kā ierosināt un ieviest kvalitatīvas pārmaiņas augstskolā. Pirmkārt, absolventu iesaiste ļoti noder augstskolas publiskā tēla popularizēšanai, piemēram, uzņemšanas kampaņās. Tomēr šī joma noteikti nākotnē ir attīstāma un absolventi nākotnē varētu popularizēt un skaidrot dažādas norises zinātnes jomā, jaunākos sasniegumus un iespējas augstskolā. Otrkārt, studiju procesa organizācijā absolventu organizācijas līdzīgi kā darba devēju organizācijas būtu iesaistāmas studiju programmu izstrādē un izvērtēšanā. Tāpat absolventi būtu gan noderīgi prakšu vadītāji, gan lieliski mentori jaunajiem studentiem, kas vēlas saprast izvēlētās programmas atbilstību sev un iespējām nākotnē. Treškārt, zinātnes un uzņēmējdarbības jomas sadarbībā ļoti noder absolventu savstarpējie sakari un sadarbība uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem. Tālākais mērķis šādai sadarbībai ir kvalitatīvākas zināšanas un iespējas gūt labumu no tām. Ceturtkārt, absolventu iesaiste dotu lielu ieguldījumu un pienesumu arī augstskolas stratēģijas izstrādā un ieviešanā. Stratēģija ir kā virsmērķis, uz kuru augstskolai teikties, kāda būtu tās misija, vīzija un kādi uzdevumi pildāmi.

D. Šmits: Absolventu īpašais statuss un pieredze padara absolventu asociācijas par neaizstājamu dalībnieku un partneri universitāšu attīstības procesos. Es uzskatu, ka šī līdzdalība tikai iegūtu, ja tā tiktu formalizēta normatīvos aktos, piemēram, iekļaujot absolventu asociācijas pārstāvi universitāšu pārvaldības padomēs.

M. Brencis: Tāpat mēs arī vēlamies turpināt aizsākto sadarbību ar citu augstskolu absolventu asociācijām. Ciešāka saikne ir izveidojusies ar Rīgas Tehniskās Universitātes un Rīgas Stradiņa Universitātes absolventiem, apmeklējot cits cita pasākumus un organizējot kopīgos. Iespējams pavisam drīz nobriedīsim Latvijas mēroga absolventu asociācijas izveidei.

Dalīties