Latvijas Universitātes (LU) Absolventu kluba darbības nozīme un jēga ir rosināt kvalitatīvas un ilgspējīgas izmaiņas izcilai izglītībai Latvijas Universitātē. Uzskatu, ka Latvijas Universitātes absolventu pieredze un redzējums var šim mērķim palīdzēt.

Latvijas Universitātes Absolventu kluba tuvāko gadu stratēģiskais mērķis ir paplašināt savu pārstāvību LU institūcijās, lai varētu jēgpilnāk ieviest absolventu idejas labākai augstskolai un izglītībai. Tas nozīmē, ka Latvijas Universitātes Absolventu klubs turpinās aizsākto darbu ar LU fondu pie Absolventu takas pilnveides LU Botāniskajā dārzā, organizēs dažādas diskusijas un lekcijas, sadarbosies ar LU Karjeras centru mentoru projektā “Izgaismo nākotni”, turpinās sadarbību ar LU Studentu padomi kvalitatīvam studiju procesam. Par tradīciju kļuvusi arī ikgadējā Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena ar Zināšanu agoru, Ideju laboratoriju, absolventu diskusiju un vakara saviesīgo noslēgumu.

 

Tādējādi no absolventu iesaistīšanās augstskolu jautājumu risināšanā iegūtu ne tikai topošie studenti, zinātnieki, pasniedzēji, bet visa sabiedrība kopumā. No formas viedokļa universitātes kļūst par plašākām platformām sadarbībai, lai radītu zināšanas, vērtības un kapitālu. Savukārt no satura viedokļa sabiedrība iegūst zinošākus cilvēkus.

 

Sabiedrības pārstāvju iesaisti augstskolu pārvaldībā paredz arī šogad Saeimas pieņemtie Augstskolu likuma grozījumi. Valsts augstskolas padome plānota kā koleģiāla valsts augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. LU kā zinātnes augstskolai padome paredzēta 11 locekļu sastāvā un atbilstoši Augstskolu likuma Pārejas noteikumiem padome izveidojama ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.janvārim.

 

LU saime savus piecus padomes pārstāvjus jau ievēlējusi.[1] Izglītības un zinātnes ministrija organizē konkursu piecu padomes locekļu atlasei no sabiedrības pārstāvju vidus.[2] Vienu pārstāvi virzīs Valsts prezidents. LU Absolventu kluba viedoklis par sākotnējo augstskolu pārvaldības modeli bija skeptisks un kritisks. Pēc rūpīga darba atbildīgajā Saeimas komisijā ir panākts zināms kompromiss starp augstskolas autonomiju un sabiedrības iesaisti augstskolu pārvaldībā. Tomēr šis modelis šobrīd uzskatāms par teorētisku, jo Augstskolu likumā noteiktās funkcijas īstenos pavisam konkrēti cilvēki ar savu viedokli, izpratni un kompetenci.

 

 

Tāpēc LU Absolventu kluba ceļamaize valsts augstskolas augstākās lēmējinstitūcijas locekļiem būtu ierosināt un ieviest kvalitatīvas pārmaiņas augstskolā. LU Absolventu klubs absolventu iesaisti pārvaldības jautājumos saredz kā loģisku un dabisku.

Pirmkārt, absolventu iesaiste ļoti noder augstskolas publiskā tēla popularizēšanai, piemēram, uzņemšanas kampaņās. Tomēr šī joma noteikti nākotnē ir attīstāma un absolventi nākotnē varētu popularizēt un skaidrot dažādas norises zinātnes jomā, jaunākos sasniegumus un iespējas augstskolā.

Otrkārt, studiju procesa organizācijā absolventu organizācijas līdzīgi kā darba devēju organizācijas būtu iesaistāmas studiju programmu izstrādē un izvērtēšanā. Tāpat absolventi būtu gan noderīgi prakšu vadītāji, gan lieliski mentori jaunajiem studentiem, kas vēlas saprast izvēlētās programmas atbilstību sev un iespējām nākotnē.

Treškārt, zinātnes un uzņēmējdarbības jomas sadarbībā ļoti noder absolventu savstarpējie sakari un sadarbība uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem. Tālākais mērķis šādai sadarbībai ir kvalitatīvākas zināšanas un iespējas gūt labumu no tām.

Ceturtkārt, absolventu iesaiste dotu lielu ieguldījumu un pienesumu arī augstskolas stratēģijas izstrādā un ieviešanā. Stratēģija kalpotu kā virsmērķis, uz kuru augstskolai teikties, kāda būtu tās misija, vīzija un kādi uzdevumi pildāmi.

 

[1] https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/69113/

[2] https://www.izm.gov.lv/lv/augstskolu-padomes

Dalīties